Güney Ecza Koop Araç Satış Şartnamesi

Geri Eklenme Tarihi : 22-10-2018

GÜNEY ECZA KOOPERATİFİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

1. Kooperatifimiz (S.S.Güney Eczacıları  Üretim, Temin ve Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı aşağıda markası modeli ve muhammen bedeli yazılı araçlar satılacaktır. İstekliler tekliflerini içeren kapalı zarfı 02/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar kooperatifimiz adresine gönderecektir.

2. Satış değerlendirmesine teminat bedellerini yatıran gerçek ve tüzel kişiler alınacaktır . Değerlendirmede kazanan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatları istedikleri gerçek veya tüzel kişiler adına  çıkarabilirler.

3. Geçici teminat bedelleri aşağıdaki tablodaki gibidir. İlgilenilen araç ve/veya araçlar için geçici teminat bedeli kooperatifimiz veznesine nakit olarak yatırılacak olup, alınacak makbuz teklif zarfına konulacaktır.

4- İstekliler bu şartnameyi kaşeleyip (varsa), imzaladıktan sonra teklif mektubu ve teminat dekontu ile birlikte kapalı zarf içerisinde teslim edecektir. Zarfın sağ üst köşesine “ARAÇ ALIM TEKLİF MEKTUBUDUR” ibaresi yazılacaktır.

5- Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç  02/11/2018  tarihi saat 17.00’ye kadar Mesudiye Mah. 112. Cad. No:39/B MERSİN adresine teslim edilecektir.

6. Araçları görme Yeri ve Tarihi; Alım için açık artırmaya girecek olanlar, söz konusu araçları GÜNEY ECZA KOOP. Mesudiye Mh. 112. Cad. No:39 MERSİN adresindeki otoparkta, 22/10/2018 ile 02/11/2018 tarihleri arasında 09:00-17:00 saatleri arasında görebilirler. 

7.Muhammen Bedel ve Teminat; Satışı yapılacak araçların KDV dahil muhammen bedelleri ve her biri için belirlenen teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.    

 SATIŞA SUNULAN ARAÇ LİSTESİ:

ARAÇLAR:

PLAKA

MODEL MARKA ADI

KM

MODEL YILI

TEMİNAT BEDELİ (TL)

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

33 ECY 02

HONDA JF 40 FİZY

34.057

2016

 

5.500 TL

33 ECY 03

HONDA JF 40 FİZY

36.252

2016

 

5.250 TL

33 ECY 04

HONDA JF 40 FİZY

62.274

2016

 

4.750 TL

33 ECY 05

HONDA JF 40 FİZY

52.035

2016

 

5.250 TL

33 ECY 06

HONDA JF 40 FİZY

65.945

2016

 

4.750 TL

33 ECY 08

HONDA JF 40 FİZY

61.912

2016

 

5.250 TL

33 ECY 10

HONDA JF 40 FİZY

40.151

2016

 

5.000 TL

33 EEZ 82

HONDA JF 40 FİZY

34.685

2016

 

5.250 TL

33 BKS 27

FİAT DOBLO 1.6 MAXİ

426.000

2011

 

27.500 TL

33 BZL 43

FİAT DOBLO 1.6 MAXİ

333.541

2012

 

32.500 TL

8. Gelen teklifler satış komisyonu tarafından kooperatif merkezinde değerlendirilir. Değerlendirme sonunda alıcı/alıcılar belirlenir.

9. Aracı/araçları almayı üstlenecek şahıs veya firma, bedeli ihale tarihini takip eden 2 (iki) gün içinde Güney Ecza Koop. Veznesine veya banka hesaplarına yatıracaktır. 

10-Tescil Süresi; Satışı yapılan araçlar , ihale tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü  zarfında, her türlü işlemleri ikmal olunarak alıcıları adına tescil edilecektir.Tescil işlemleri alıcıları tarafından ikmal olunacak ve bu hususta vuku bulacak her türlü masraf kendilerine ait olacaktır. 

11-Araçların devir ve tescili ile ilgili Resmi Daire ve Kurumlarca yasalara uygun olarak talep olunacak her türlü Vergi,Resim ve Harçlar alıcıya aittir.Bedellere KDV dahildir. 

12-Araç Teslim Alma Tarihi; Alımı üstlenen kişi veya firma aracı ,bedelini yatırmak ve Noterden kati satış sözleşmesi yapmak suretiyle, Kooperatifimizce muhafaza edilen mahalden 2 (iki) gün içinde teslim almak zorundadır. Satış yapılan araç muhafaza edildiği mahalde Kooperatifimizce görevlendirilecek bir görevli tarafından alıcılarına teslim edilecektir.  

13-Araçların alımını üstlenen alıcının bu şartnamede belirtilen süreler içerisinde araç bedelini yatırmaması veya tescil için müracaat etmemesi durumunda satış iptal edilerek satışa iştirak edebilmek için yatırılmış olan teminat bedeli hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın BK 156/2 çerçevesinde Kooperatif adına irat kaydedilecektir. Araçların alımını üstlenip daha sonra alımdan vazgeçen veya süresinde araç bedelini yatırmayan kişi veya firma Kooperatife irat kaydedilen teminat bedeli ile ilgili olarak tüm dava ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini ; bu hususta Kooperatife hiçbir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Araçlar halihazır durumları ile satışa sunulduğundan alıcının aracı bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul edilir. Bu konuda daha sonradan GEK aleyhine araçlarda eksiklik, ayıp, vs. bulunduğuna ilişkin hiçbir itiraz, defi ileri sürülemeyeceği gibi hiçbir şikayet ve talepte de bulunulamaz. 

14-Araçların alımını üstlenen kişi veya firmalar, değerlendirme tarihinden itibaren 2(iki)gün zarfında, araçları kendi adlarına veya başkalarının adına tescil ettirmezlerse, Kooperatif araçları kendilerine teslim edilmeyeceği gibi, yasalar çerçevesinde her türlü girişimi yapmakta serbest olup, bu girişimlerde yapacağı masrafları alımı üstlenen kişi veya firmalardan tahsile yetkili olacaktır. 

15- Satışı yapılacak olan araç için teklif olunan bedel, Kooperatifimizce nihai satış için takdir olunan bedeli bulmadığı taktirde, Kooperatifimiz Devlet İhale Kanununa tabi bulunmadığından, satışı yapıp –yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Satışın yapılamamasına neden olan bu ve benzeri durumlarda BK 156/2 maddesi GEK aleyhine uygulanmayacak ve sadece pey akçesi anlamında alınan teminat iştirakçiye aynen iade edilecektir. 

16- İşbu Şartnameden doğan uyuşmazlıklarda Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. 

17- Satışa iştirak eden firma veya şahıslar satışa çıkarılan araçları görmüş ve bu şartnameyi okuyup kabul etmiş sayılırlar. 

                                                                                 

Adres:  GÜNEY ECZA KOOP.                                                                              

Mesudiye Mah. 112. Cad.

No:39/A MERSİN

Yetkili: 

Tel: (0324)  241 10 00

Fax: (0324) 336 16 04 

17 (onyedi) maddeden ibaret …../…../2018 tarihli işbu Kullanılmış Taşıt Şartnamesini okudum; tüm şartlarını aynen kabul ediyorum.

İhaleye İştirak eden:
Şahıs / Firma   :                                                                               
Ad – Soyad    /Unvan:                                                               İmza
Açık Adresi  :                
Telefon  :                       
Faks     :                         
Banka Hesap No  :   

 

SS Güney Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi

Mesudiyet Mahallesi 112. Cadde No: 39 Akdeniz / MERSİN

0(324) 241 10 00

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© gek.org.tr | Güney Ecza Kooperatifi Bilişim Sistemleri | Tüm Hakları Saklıdır

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Facebook Instagram Linkedin X Youtube